THÔNG BÁO

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN DỊCH VỤ TỐT NHẤT HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI QUA HOTLINE : Phòng ATTP: 0918 828 875 - Phòng CBSP: 0909 898 783

Bộ Y Tế

     

           BỘ Y TẾ                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              ——-                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                              —————-

Số: 867/1998/QĐ-BYT

                                                                      Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 1998.

        QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Về việc ban hành “Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 – Căn cứ Điều 7 chương II Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân và Điều lệ vệ sinh ban hành kèm theo Nghị định số 23/HĐBT ngày 24/01/1997 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ);

– Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 68/CP ngày 11/10/1993 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của Bộ Y tế;

– Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ y tế dự phòng – Bộ Y tế;

 QUYẾT ĐỊNH

 Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này “Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm”

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành, thay thế Quyết định số 1057 BYT/QĐ của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 21 tháng 11 năm 1994 về việc ban hành 7 tiêu chuẩn về vệ sinh an tòan thực phẩm và thay thế các mục 1, 2, 3, 6 và 7 trong Phần thứ nhất “những quy định vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm” ban hành theo Quyết định số 505 BYT/QĐ của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 13 tháng 4 năm 1992 về việc ban hành 26 tiêu chuẩn vệ sinh tạm thời.

Điều 3Ông Vụ trưởng Vụ Y tế dự phòng có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo việc triển khai thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 4: Các Ông, Bà Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Y tế dự phòng, Chánh Thanh tra Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Y tế ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận                                                                

– Như điều 4,

– VPCP (Vụ KGVX, tổ công báo);

– Các Bộ, Thủy sản, Nông nghiệp và PTNT, Thương mại, tài chính, Công nghiệp, KHCNMT (Tổng Cục TCĐLCL),

– Các viện: Dinh Dưỡng, VSYTCC, VSDT Tây nguyên, Pasteur Nha Trang,

– Lưu DP, PC,

– Lưu trữ.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

      PGS., PTS. NGUYỄN VĂN THƯỞNG

2017-08-24T13:00:23+00:00 Categories: Các Ban Ngành, Giới Thiệu|

a

NGHIÊN CỨU SẢN PHẨM

KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM

VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHÂT LƯỢNG

CÔNG BỐ THỰC PHẨM

Xem thêm...

CÔNG BỐ MỸ PHẨM

GIẤY PHÉP KINH DOANH

GIẤY PHÉP KINH DOANH RƯỢU

GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO

GIẤY PHÉP KHÁC

error: Nội dung được bảo vệ !!