THÔNG BÁO

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN DỊCH VỤ TỐT NHẤT HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI QUA HOTLINE : Phòng ATTP: 0918 828 875 - Phòng CBSP: 0909 898 783

Chỉ tiêu kiểm nghiệm nước ăn uống

Nước ăn uống là nước dùng để ăn uống, nước dùng cho các cơ sở để chế biến sản xuất thực phẩm (vd: nước dùng trong sản xuất bún, phở, hủ tiếu, sản xuất nước đá….- sau đây gọi tắt là nước ăn uống). Để đánh giá cũng như kiểm tra chất lượng nước ăn uống các doanh nghiệp sản xuất bắt buộc phải xét nghiệm mẫu nước theo quy định hiện hành. Đây cũng là yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở.

Xem thêm :

 

kiểm nghiệm nước ăn uống

Để sản xuất nước đá cần phải đáp ứng các chỉ tiêu kiểm nghiệm nước sản xuất – ăn uống .Trong hình: dàn máy sản xuất nước đá

 

Chỉ tiêu kiểm nghiệm nước ăn uống theo QCVN  01:2009/BYT (Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Chất Lượng Nước Ăn Uống) do Cục Y tế dự phòng và Môi trường biên soạn và được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo Thông tư số:  04/2009/TT – BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009.

 

Fosi giới thiệu dịch vụ kiểm nghiệm nước ăn uống trọn gói bao gồm tư vấn tiêu chuẩn nước uống, xây dựng chỉ tiêu kiểm định, kỹ thuật tiến hành lấy mẫu kiểm định, ra kết qua nhanh chóng và chính xác… kết quả kiểm nghiệm được công nhận và có giá trị trong cả nước và quốc tế. Ngoài ra, để hiểu rõ hơn về chỉ tiêu kiểm nghiệm nước ăn uống sản xuất Doanh nghiệp có thể tham khảo các chỉ tiêu sau:

 

Cảm Quan, thành phần vô cơ:

Cảm quan bao gồm các chỉ tiêu như màu sắc, mùi vị, độ đục có thể quan sát, đánh giá bằng thị giác, khứu giác, xúc giác, vị giác và thính giác. Tiến hành Kiểm tra, giám sát, xét nghiệm tại các phòng thí nghiệm được công nhận của Bộ y tế tiến hành kiểm nghiệm, phân tích và đánh giá.

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị Giới hạn tối đa cho phép Phương pháp thử Mức độ giám sát
1 Màu sắc(*) TCU 15 TCVN 6185 – 1996(ISO 7887 – 1985) hoặc SMEWW 2120 A
2 Mùi vị(*) Không có  mùi, vị lạ Cảm quan, hoặc SMEWW 2150 B và 2160 B A
3 Độ đục(*) NTU 2 TCVN 6184 – 1996(ISO 7027 – 1990)hoặc SMEWW 2130 B A
4 pH(*) Trong khoảng6,5-8,5 TCVN 6492:1999 hoặc SMEWW 4500 – H+ A
5 Độ cứng, tính theo CaCO3(*) mg/l 300 TCVN 6224 – 1996 hoặc SMEWW 2340 C A
6 Tổng chất rắn hoà tan (TDS) (*) mg/l 1000 SMEWW 2540 C B
7 Hàm lượng Nhôm(*) mg/l 0,2 TCVN 6657 : 2000 (ISO 12020 :1997) B
8 Hàm lượng Amoni(*) mg/l 3 SMEWW 4500 – NH3 C hoặcSMEWW 4500 – NH3 D B
9 Hàm lượng Antimon mg/l 0,005 US EPA 200.7 C
10 Hàm lượng Asen tổng số mg/l 0,01 TCVN 6626:2000 hoặc SMEWW 3500 – As B B
11 Hàm lượng Bari mg/l 0,7 US EPA 200.7 C
12 Hàm lượng Bo tính chung cho cả Borat và Axit boric mg/l 0,3 TCVN 6635: 2000 (ISO 9390: 1990) hoặc SMEWW 3500 B C
13 Hàm lượng Cadimi mg/l 0,003 TCVN6197 – 1996(ISO 5961 – 1994) hoặc SMEWW 3500 Cd C
14 Hàm lượng Clorua(*) mg/l 250300(**) TCVN6194 – 1996(ISO 9297 – 1989) hoặc SMEWW 4500 – Cl D A
15 Hàm lượng Crom tổng số mg/l 0,05 TCVN 6222 – 1996(ISO 9174 – 1990) hoặc SMEWW 3500 – Cr C
16 Hàm lượng Đồng tổng số(*) mg/l 1 TCVN 6193 – 1996 (ISO 8288 – 1986) hoặc SMEWW 3500 – Cu C
17 Hàm lượng Xianua mg/l 0,07 TCVN 6181 – 1996(ISO 6703/1 – 1984) hoặc SMEWW 4500 – CN C
18 Hàm lượng Florua mg/l 1,5 TCVN 6195 – 1996(ISO10359 – 1 – 1992) hoặc SMEWW 4500 – F B
19 Hàm lượng Hydro sunfur(*) mg/l 0,05 SMEWW 4500 – S2- B
20 Hàm lượng Sắt tổng số (Fe2+ + Fe3+)(*) mg/l 0,3 TCVN 6177 – 1996 (ISO 6332 – 1988) hoặc SMEWW 3500 – Fe A
21 Hàm lượng Chì mg/l 0,01 TCVN 6193 – 1996 (ISO 8286 – 1986)SMEWW 3500 – Pb A B
22 Hàm lượng Mangan tổng số mg/l 0,3 TCVN 6002 – 1995(ISO 6333 – 1986) A
23 Hàm lượng Thuỷ ngân tổng số mg/l 0,001 TCVN 5991 – 1995 (ISO 5666/1-1983 – ISO 5666/3 -1983) B
24 Hàm lượng Molybden mg/l 0,07 US EPA 200.7 C
25 Hàm lượng Niken mg/l 0,02 TCVN 6180 -1996 (ISO8288 -1986)SMEWW 3500 – Ni C
26 Hàm lượng Nitrat mg/l 50 TCVN 6180 – 1996(ISO 7890 -1988) A
27 Hàm lượng Nitrit mg/l 3 TCVN 6178 – 1996 (ISO 6777-1984) A
28 Hàm lượng Selen mg/l 0,01 TCVN 6183-1996 (ISO 9964-1-1993) C
29 Hàm lượng Natri mg/l 200 TCVN 6196 – 1996  (ISO 9964/1 – 1993) B
30 Hàm lượng Sunphát (*) mg/l 250 TCVN 6200 – 1996(ISO9280 – 1990) A
31 Hàm lượng Kẽm(*) mg/l 3 TCVN 6193 – 1996 (ISO8288 – 1989) C
32 Chỉ số Pecmanganat mg/l 2 TCVN 6186:1996 hoặc ISO 8467:1993 (E) A

 

Hàm lượng của các chất hữu cơ

 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị Giới hạn tối đa cho phép Phương pháp thử Mức độ giám sát
a. Nhóm Alkan clo hoá
1 Cacbontetraclorua mg/l 2 US EPA 524.2 C
2 Diclorometan mg/l 20 US EPA 524.2 C
3 1,2 Dicloroetan mg/l 30 US EPA 524.2 C
4 1,1,1 – Tricloroetan mg/l 2000 US EPA 524.2 C
5 Vinyl clorua mg/l 5 US EPA 524.2 C
6 1,2 Dicloroeten mg/l 50 US EPA 524.2 C
7 Tricloroeten mg/l 70 US EPA 524.2 C
8 Tetracloroeten mg/l 40 US EPA 524.2 C
b.  Nhóm Hydrocacbua Thơm
9 Phenol và dẫn xuất của Phenol mg/l 1 SMEWW 6420 B B
10 Benzen mg/l 10 US EPA 524.2 B
11 Toluen mg/l 700 US EPA 524.2 C
12 Xylen mg/l 500 US EPA 524.2 C
13 Etylbenzen mg/l 300 US EPA 524.2 C
14 Styren mg/l 20 US EPA 524.2 C
15 Benzo(a)pyren mg/l 0,7 US EPA 524.2 B
c.  Nhóm Benzen Clo hoá
16 Monoclorobenzen mg/l 300 US EPA 524.2 B
17 1,2 – Diclorobenzen mg/l 1000 US EPA 524.2 C
18 1,4 – Diclorobenzen mg/l 300 US EPA 524.2 C
19 Triclorobenzen mg/l 20 US EPA 524.2 C
d. Nhóm các chất hữu cơ phức tạp
20 Di (2 – etylhexyl) adipate mg/l 80 US EPA 525.2 C
21 Di (2 – etylhexyl) phtalat mg/l 8 US EPA 525.2 C
22 Acrylamide mg/l 0,5 US EPA 8032A C
23 Epiclohydrin mg/l 0,4 US EPA 8260A C
24 Hexacloro butadien mg/l 0,6 US EPA 524.2 C

 

Hoá chất bảo vệ thực vật

 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị Giới hạn tối đa cho phép Phương pháp thử Mức độ giám sát
1 Alachlor mg/l 20 US EPA 525.2 C
2 Aldicarb mg/l 10 US EPA 531.2 C
3 Aldrin/Dieldrin mg/l 0,03 US EPA 525.2 C
4 Atrazine mg/l 2 US EPA 525.2 C
5 Bentazone mg/l 30 US EPA 515.4 C
6 Carbofuran mg/l 5 US EPA 531.2 C
7 Clodane mg/l 0,2 US EPA 525.2 C
8 Clorotoluron mg/l 30 US EPA 525.2 C
9 DDT mg/l 2 SMEWW 6410B, hoặc SMEWW 6630 C C
10 1,2 – Dibromo – 3 Cloropropan mg/l 1 US EPA 524.2 C
11 2,4 – D mg/l 30 US EPA 515.4 C
12 1,2 –  Dicloropropan mg/l 20 US EPA 524.2 C
13 1,3 –  Dichloropropen mg/l 20 US EPA 524.2 C
14 Heptaclo và heptaclo epoxit mg/l 0,03 SMEWW 6440C C
15 Hexaclorobenzen mg/l 1 US EPA 8270 – D C
16 Isoproturon mg/l 9 US EPA 525.2 C
17 Lindane mg/l 2 US EPA 8270 – D C
18 MCPA mg/l 2 US EPA 555 C
19 Methoxychlor mg/l 20 US EPA 525.2 C
20 Methachlor mg/l 10 US EPA 524.2 C
21 Molinate mg/l 6 US EPA 525.2 C
22 Pendimetalin mg/l 20 US EPA 507, US EPA 8091 C
23 Pentaclorophenol mg/l 9 US EPA 525.2 C
24 Permethrin mg/l 20 US EPA 1699 C
25 Propanil mg/l 20 US EPA 532 C
26 Simazine mg/l 20 US EPA 525.2 C
27 Trifuralin mg/l 20 US EPA 525.2 C
28 2,4 DB mg/l 90 US EPA 515.4 C
29 Dichloprop mg/l 100 US EPA 515.4 C
30 Fenoprop mg/l 9 US EPA 515.4 C
31 Mecoprop mg/l 10 US EPA 555 C
32 2,4,5 – T mg/l 9 US EPA 555 C

 

Hóa chất khử trùng, sản phẩm phụ, mức nhiễm xạ và vi sinh vật

 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị Giới hạn tối đa cho phép Phương pháp thử Mức độ giám sát
1 Monocloramin mg/l 3 SMEWW 4500 – Cl G B
2 Clo dư mg/l Trong khoảng0,3 – 0,5 SMEWW  4500Cl hoặc US EPA 300.1 A
3 Bromat mg/l 25 US EPA 300.1 C
4 Clorit mg/l 200 SMEWW  4500 Cl hoặc US EPA 300.1 C
5 2,4,6 Triclorophenol mg/l 200 SMEWW 6200 hoặc US EPA 8270 – D C
6 Focmaldehyt mg/l 900 SMEWW  6252 hoặc US EPA 556 C
7 Bromofoc mg/l 100 SMEWW  6200 hoặc US EPA 524.2 C
8  Dibromoclorometan mg/l 100 SMEWW  6200 hoặc US EPA 524.2 C
9 Bromodiclorometan mg/l 60 SMEWW  6200 hoặc  US EPA 524.2 C
10 Clorofoc mg/l 200 SMEWW 6200 C
11 Axit dicloroaxetic mg/l 50 SMEWW  6251 hoặc US EPA 552.2 C
12 Axit tricloroaxetic mg/l 100 SMEWW  6251 hoặc US EPA 552.2 C
13 Cloral hydrat (tricloroaxetaldehyt) mg/l 10 SMEWW  6252 hoặc US EPA 8260 – B C
14 Dicloroaxetonitril mg/l 90 SMEWW  6251 hoặc US EPA 551.1 C
15 Dibromoaxetonitril mg/l 100 SMEWW  6251 hoặc US EPA 551.1 C
16 Tricloroaxetonitril mg/l 1 SMEWW  6251 hoặc US EPA 551.1 C
17 Xyano clorit (tính theo CN) mg/l 70 SMEWW 4500J C
Mức nhiễm xạ
18 Tổng hoạt độ a pCi/l 3 SMEWW 7110 B B
19 Tổng hoạt độ b pCi/l 30 SMEWW 7110 B B
Vi sinh vật
20 Coliform tổng số Vi khuẩn/100ml 0 TCVN 6187 – 1,2 :1996(ISO 9308 – 1,2 – 1990) hoặc SMEWW 9222 A
21 E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt Vi khuẩn/100ml 0 TCVN6187 – 1,2 : 1996(ISO 9308 – 1,2 – 1990) hoặc SMEWW  9222 A

 

Dựa vào bảng chỉ tiêu chung ở trên, tùy thuộc vào nguồn nước đầu vào, doanh nghiệp phải kiểm hết hoặc được miễn một số chỉ tiêu cho phù hợp với yêu cầu cũng như để tối ưu chi phí cho việc kiểm nghiệm.

 

Để được tư vấn miễn phí về việc tối ưu các chỉ tiêu kiểm nghiệm nước ăn  uống sản xuất, giúp tiết kiệm chi phí cũng như cho ra kết quả chính xác phù hợp với yêu cầu để xin giấy phép từ các cơ quan Nhà nước hãy gọi ngay cho chúng tôi: Mr Hải: 0909 898 783 - haitran@fosi.vn hoặc Ms Nguyệt: (028) 6682 7330 - 0909 228 783
FOSI: Chuyên hỗ trợ pháp lý và cung cấp dịch vụ tư vấn xin Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Công bố chất lượng sản phẩm, Giấy chứng nhận y tế, Giấy phép sao khách sạn, Giấy chứng nhận an ninh trật tự, Phòng cháy chữa cháy, Giấy cam kết bảo vệ môi trường, Sở hữu trí tuệ, Bản quyền tác giả, Mã số mã vạch, Kiểm nghiệm sản phẩm...


FOSI cam kết dịch vụ: Nhanh – Chính xác – Trọn gói – Tiết kiệm – Hậu mãi


Chi tiết vui lòng liên hệ :

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THỰC PHẨM QUỐC TẾ FOSIĐịa Chỉ: 232/7 Cộng Hòa, P.12, Q.Tân Bình, Tp.HCM

Hotline ATTP: 0918 828 875

Phản ánh dịch vụ: 0981 828 875Điện Thoại: (028) 6682 7330 - (028) 6682 7350

Hotline CBSP: 0909 898 783

Email: info@fosi.vn

a

NGHIÊN CỨU SẢN PHẨM

KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM

VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHÂT LƯỢNG

CÔNG BỐ THỰC PHẨM

Xem thêm...

CÔNG BỐ MỸ PHẨM

GIẤY PHÉP KINH DOANH

GIẤY PHÉP KINH DOANH RƯỢU

GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO

GIẤY PHÉP KHÁC

error: Nội dung được bảo vệ !!