THÔNG BÁO

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN DỊCH VỤ TỐT NHẤT HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI QUA HOTLINE : Phòng ATTP: 0918 828 875 - Phòng CBSP: 0909 898 783

Thông tư số 32/2012/TT–BNNPTNT

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   32  /2012/TT–BNNPTNT

Hà Nội, ngày  20  tháng  7 năm 2012

        

THÔNG TƯ

 Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thủy sản, sản phẩm

thủy sản; Danh mục thủy sản, sản phẩm thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch

 

 

Căn cứ Nghị định 01/2008/CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi điều 3 Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH được Ủy Ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y; Nghị định số 119/2008/NĐ-CP ngày 28/11/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản; Danh mục thủy sản, sản phẩm thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này:

  1. Danh mục đối tượng kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản.
  2. Danh mục thủy sản, sản phẩm thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch.

Điều 2. Bãi bỏ Quyết định số 110/2008/QĐ-BNN ngày 12/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch động vật thuỷ sản và sản phẩm động vật thuỷ sản.

Điều 3. Hiệu lực thi hành.

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổ chức thực hiện.

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 Nơi nhận:– Văn phòng Quốc hội;- Văn phòng Chính phủ;- Bộ, cơ quan ngang Bộ;- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư;- Sở NN&PTNT, Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố

trực thuộc T.Ư;

– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

– Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính;

– Vụ Pháp chế, Thanh tra, Văn phòng, Tổng cục Thủy sản, Cục Thú y, Cục QLCLNLS&TS (Bộ NN&PTNT);

– Các đơn vị thuộc Cục Thú y;

– Công báo; Website Chính phủ (06);

– Lưu: VT, TY (04).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Diệp Kỉnh Tần

 

 

DANH MỤC ĐỐI TƯỢNG KIỂM DỊCH THỦY SẢN, SẢN PHẨM THỦY SẢN ĐỰỢC ĐÍNH KÈM DƯỚI ĐÂY :

[download id=”1″]

a

NGHIÊN CỨU SẢN PHẨM

KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM

VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHÂT LƯỢNG

CÔNG BỐ THỰC PHẨM

Xem thêm...

CÔNG BỐ MỸ PHẨM

GIẤY PHÉP KINH DOANH

GIẤY PHÉP KINH DOANH RƯỢU

GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO

GIẤY PHÉP KHÁC

error: Nội dung được bảo vệ !!